Xoves 28 febreiro

18:30 Presentación

19:30 Pequeno roteiro explicativo

Centro Cívico da Cidade Vella

Rúa de Veeduría, 2

+info

010

coruna.gal/medioambiente

medioambiente@coruna.es

Estratexia de
Infraestrutura
Verde
da Coruña

Ves más contenido

Xoves 28 febreiro

18:30 Presentación

19:30 Pequeno roteiro explicativo

Centro Cívico da Cidade Vella

Rúa de Veeduría, 2

+info

010

coruna.gal/medioambiente

medioambiente@coruna.es

Que é?

A Estratexia de Infraestrutura Verde busca crear unha cidade máis natural, máis saudable para todos e todas as que vivimos nela e tamén máis comprometida.

A Infraestrutura Verde configúraa unha potencial rede de espazos multifuncionais e de gran calidade ambiental, conectados entre si e transitables dende todos os barrios. Para todos e todas, para termos un acceso máis igualitario aos espazos verdes e aos beneficios que nos proporcionan para a saúde, tanto das persoas como da natureza. O obxectivo: converter A Coruña nunha cidade pioneira na loita fronte ao cambio climático.

Antecedentes

En 2017, segundo a ONU, a poboación mundial alcanzou os 7500 millóns de habitantes a mediados dese ano e máis da metade desa poboación vive nas cidades. En España ocorre o mesmo: segundo a FEMP, as 143 cidades españolas de máis de 50.000 habitantes concentran un total de 5.854.053 empadroados.

A cidade é un ecosistema no que conviven un sistema gris, un sistema azul e un sistema verde e que, pola súa propia dinámica, xera problemas ambientais como a contaminación, a illa de calor ou outros de índole máis social, como a falla de espazos de convivencia.

No que respecta á contaminación, no Informe de DKV “El aire que respiras: la contaminación atmosférica en las ciudades”, a Sociedad Española de Medicina y Urgencias sinala que os ingresos hospitalarios urxentes debidos a doenzas respiratorias aumentan un 42 % durante os episodios de alta contaminación na capital, atendendo aos datos recollidos entre o 2006 e o 2013 e, segundo investigadores do Instituto de Salud Ambiental Carlos III, a contaminación atmosférica provocou a morte prematura de 93.000 persoas en España ao longo dunha década.

Beneficios

Para a saúde física:
 • Contribúe á redución de contaminantes no aire que respiramos.
 • Diminúe aos niveis de ruído derivados da circulación.
 • Diminúe os niveis de UVA e UVB+ C que chegan ás persoas.
 • Fomenta o exercicio físico ao aire libre coa creación de espazos verdes destinados a ese fin.
 • Aumento do confort térmico.
Para a saúde psicosocial:
 • Un acceso á natureza máis igualitario en todos os barrios.
 • Fomento dun maior uso dos espazos verdes e naturais.
 • Redución do estrés grazas ao contacto coa natureza.
 • Fomento de economía verde local.
 • Aumento da participación cidadá no deseño da cidade.
 • Mellora da conectividade social.
 • Fomento da contemplación e do goce estético da natureza.
Para a saúde da natureza:
 • Conservación da fauna e flora e o fomento da biodiversidade.
 • Mellora da conectividade entre os grandes espazos verdes.
 • Aumento da captura de carbono.
 • Mellora da calidade da auga que chega ao mar.
 • Prevención de inundacións pola mellora da infiltración da auga.
 • Resistencia fronte aos lumes forestais con especies adaptadas, especialmente nas zonas de máximo risco.
 • Fomento da agricultura urbana... etc.

Obxectivos xerais

Neste sentido, os principais obxectivos da Estratexia de Infraestrutura Verde son:
 • A posta en valor, a conservación e posible mellora das zonas verdes e espazos naturais existentes no municipio e mailo aumento da trama verde urbana como medio para loitar contra as disfuncións que xera a propia cidade.
 • O fomento da conectividade, tanto na súa dimensión ambiental ou biolóxica como social.
 • A conservación e fomento da biodiversidade urbana, con especial atención ás especies de fauna e flora autóctonas e a aquelas especies vexetais que poidan resolver ou diminuír as disfuncións ambientais do municipio.
Áreas, Eixes, Beneficios Áreas, Eixes, Beneficios

Obxectivos estratéxicos e liñas directrices

Preservar, mellorar, aumentar e conectar o patrimonio natural da cidade, tendo en conta os servizos ecosistémicos necesarios.
 • 1. Establecer o fomento da biodiversidade como liña prioritaria na toma de decisións.
 • 2. Valorar a implementación de figuras de protección que contribúan á conservación dos enclaves con valor ambiental do municipio.
 • 3. Diversificar hábitats en espazos urbanos e periurbanos.
 • 4. Poñer en valor os espazos industriais como zonas potenciais para aumentar o patrimonio verde da cidade.
 • 5. Potenciar a implantación de verde en edificios e equipamentos públicos e en espazos como paredes, noiros, medianeiras, rotondas e intersticios da cidade.
 • 6. Establecer medidas para a conservación do solo.
 • 7. Mellorar, con verde urbano, a conexión biolóxica e xenética no municipio, favorecendo a creación de corredores ecolóxicos entre os parques e as praias urbanas, os espazos naturais periféricos e as principais infraestruturas da cidade.
Mellorar a calidade do aire e o confort ambiental da cidade e reducir a súa pegada de carbono.
 • 1. Planificar plantacións en base ás disfuncións e beneficios ecosistémicos.
 • 2. Avanzar na continuidade da cobertura vexetal do aliñamento dentro da cidade.
 • 3. Mitigar a pegada de carbono do municipio.
Recuperar o ciclo integral da auga no municipio.
 • 1. Recuperar a Ría do Burgo como o enclave principal do valor hidrolóxico do municipio.
 • 2. Diminuír a pegada hídrica municipal.
 • 3. Recuperar, con criterios de naturalización, os leitos superficiais dos ríos que atravesan o municipio.
 • 4. Avanzar no cumprimento do obxectivo de Vertido 0 coa posta en marcha de solucións baseadas na natureza.
 • 5. Diminuír o selado de solos para non interromper o ciclo da auga.
Planificar o verde urbano con criterios de equidade e conectividade social.
 • 1. Recuperar espazos emblemáticos do municipio e incorporalos ao bosque urbano, fomentando o seu uso.
 • 2. Asegurar o acceso de toda a cidadanía do municipio á natureza ou ao verde urbano de calidade.
 • 3. Deseñar e transformar as zonas verdes, tendo en conta especialmente os sectores máis vulnerables da poboación.
Fomentar os verdes convivenciais, pensando na saúde física e psicosocial.
 • 1. Recuperar os espazos duros do municipio para acomodar o verde urbano e a creación de espazos de convivencia.
 • 2. Diversificar áreas recreativas, incluíndo criterios de naturalización.
 • 3. Fomentar a vinculación do cidadán co espazo natural a través da memoria social.
Divulgar o coñecemento dos valores da infraestrutura verde e da biodiversidade e promover a participación e implicación cidadá.
 • 1. Difundir o coñecemento do verde e da biodiversidade e os seus valores, potenciando a formación.
 • 2. Preservar e poñer en valor o patrimonio cultural, especialmente nos xardíns históricos ou enclaves especiais.
 • 3. Reservar áreas para a creación de xardíns comunitarios participativos.
 • 4. Promover o verde privado na cidade.
Fomentar o I + D referente á xestión e conservación da infraestrutura verde.
 • 1. Avanzar no coñecemento dos valores ecosistémicos que ofrece o municipio.
 • 2. Valorar e avaliar de forma continua os efectos das actuacións que se leven a cabo dentro da Estratexia de Infraestrutura Verde.
 • 3. Converter A Coruña nun referente en materia de investigación e desenvolvemento de solucións baseadas na natureza e as plantas funcionais.